10 Fiscale Eindejaartips

Deze laatste weken van het jaar zijn een goed moment om uw boekhouding op orde te brengen en na te gaan of u nog acties kunt ondernemen om fiscaal voordeel te behalen. Zeker met de aangepaste regelingen rondom Corona is het zinvol om hier eens goed naar te kijken. Om u hierbij te helpen, hebben wij een top 10 gemaakt van acties die voor veel ondernemers van belang zijn. 

 1. Verreken verlies door Corona in 2020 met winst 2019  
  Heeft u door de maatregelen rondom Corona in 2020 verlies geleden dat u niet kunt compenseren met een positief resultaat? Dan mag u het Corona gerelateerde verlies verrekenen met winst uit 2019. Omdat de daadwerkelijke verliesverrekening pas kan plaatsvinden als de aangifte vennootschapsbelasting is ingediend, kunt u hier alvast een reserve opnemen voor het boekjaar 2020. Op die manier verlaagt u uw belastbare winst over 2019. De Coronareserve valt wel vrij belast in 2020 (bij een gewoon boekjaar).

 2. Behaal uw urenquota
  Om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen voor ondernemers dient u te voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat u met een urenadministratie aannemelijk moet kunnen maken dat u minimaal 1.225 uur heeft besteed aan uw onderneming. In verband met Corona heeft de overheid deze regeling voor 2020 versoepeld. Voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 mogen ondernemers ervan uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed, zelfs als dat niet werkelijk het geval was.

 3. Vraag voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan
  Beperk of voorkom belastingrente door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019 aan te vragen. De Belastingdienst brengt rente in rekening over inkomstenbelasting voor 2019 die wordt opgelegd na 1 juli 2020. Tot 1 oktober 2020 is deze belastingrente nog 0,01% per jaar, vanaf 1 oktober 2020 is de rente 4% per jaar. Vergeleken met de rente van banken is dit hoog. U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aan te vragen. Verwacht u dat u voor 2019 nog moet bijbetalen, dan is het zinvol zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 te vragen aan de Belastingdienst.

 4. Doe grote uitgaven nog in 2020
  Moet u over uw vermogen box 3-heffing betalen en bezit u over voldoende spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2020 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen zoals een auto of nieuwe meubels die u eigenlijk in 2021 had willen doen vóór 1 januari 2021 te doen. Zulke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2021 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in box 3 flink wat belasting besparen.

 5. Schenk in 2020 aan uw kinderen
  Door nog voor 1 januari 2021 een schenking aan uw kinderen te doen, kunnen zij de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) benutten. Kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen in beginsel eenmalig de vrijstelling voor schenkingen van ouders verhogen naar € 26.457. De dag van de 40e verjaardag valt nog binnen de leeftijdsgrens. Betreft het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 55.114. 

 6. Vul verhoogde vrijstelling aan
  Is vóór 2010 de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar benut, maar daarna niet meer? Dan is in 2020 de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te passen. Het gaat hier om een aanvulling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De aanvullende vrijstelling in 2020 bedraagt € 28.657. Het begunstigde kind of zijn/haar partner moet op het moment van de schenking voor de eigen woning tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

 7. Dien vóór 1 maart 2021 aangifte schenkbelasting in
  Heeft u in 2020 een of meer schenkingen ontvangen, waarover u schenkbelasting moet betalen? Dien dan uw aangifte schenkbelasting in vóór 1 maart 2021. U bent dan in ieder geval op tijd. Als u de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wilt gebruiken zodat u per saldo niets betaalt, dient u eveneens tijdig uw aangifte in te dienen. Want in deze aangifte moet u verzoeken om toepassing van de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling. Als u later dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar van schenking de aangifte schenkbelasting indient, gaat de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. In dit geval duurt het langer voordat u zekerheid heeft. 

 8. Voeg zorgkosten samen
  Bepaalde zorgkosten die niet onder het eigen risico vallen, zoals kosten van een tandarts, fysiotherapeut of specialist zijn aftrekbaar van de belasting. Ook kosten voor een gehoorapparaat zijn onder voorwaarden ook aftrekbaar van de belasting, net als aanpassingen aan een auto of een fiets. Hiervoor geldt wel een niet-aftrekbare drempel. Ziektekosten zijn alleen aftrekbaar voor zover deze boven de drempel uitkomen. Moet u dit jaar een gehoorapparaat en verwacht u volgend jaar een hoge tandartsrekening? U heeft dan zowel dit jaar als volgend jaar te maken met een drempel. Indien mogelijk, is het verstandig om zowel het gehoorapparaat als de behandeling bij de tandarts in hetzelfde jaar te laten plaatsvinden. U heeft dan slechts een keer te maken met een drempel. Op die manier zijn meer zorgkosten voor u aftrekbaar.

 9. Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2021
  Op Prinsjesdag 2020 is een wetsvoorstel ingediend om box 3 per 1 januari 2021 aan te passen. De wijzigingen zijn echter nogal beperkt. Aan de ene kant stijgt het heffingsvrij vermogen. Aan de andere kant vindt een aanscherping plaats van de grenzen in de rendementsschijven en stijgt de belasting van 30% naar 31%. Voor mensen met een klein vermogen zullen de wijzigingen gunstig zijn, maar wie veel vermogen heeft, gaat erop achteruit. Omdat de spaarrente nog steeds erg laag is, is box 3 misschien niet de meest gunstige box voor u. U kunt daarom overwegen om vóór de peildatum van 1 januari 2021 uw spaargeld in te brengen in een nieuwe bv, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als informeel kapitaal of agio in uw bv of om te zetten in een vordering op uw bv (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering). Let wel op; aan deze de genoemde voorbeelden kleven nadelen en risico’s. Zo zijn er kosten verbonden aan de oprichting van een BV. Controleer wat voor u de beste optie is en of deze er saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan. 

 10. Schoon oude administratie op
  Als ondernemer dien je je administratie zeven jaar te bewaren. Hieronder vallen alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zoals loon- en verkoopadministratie, voorraadgegevens, grootboek en facturen. Begin het nieuwe jaar opgeruimd door administratie die buiten deze termijn valt (bij kalenderjaren 2013 en eerder) weg te doen. Let er hierbij op of u bepaalde documenten zoals contracten, pensioen- en lijfrentepolissen nog wel moet bewaren. Bij onroerende zaken en/of elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten moet u rekening houden met eventuele herzieningen. De totale herzieningstermijn bedraagt tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Gedurende de herzieningstermijn moet u de stukken rond de desbetreffende zaken en/of diensten nog wel bewaren, ook als inmiddels zeven jaren zijn verstreken.

Hulp of advies bij bovenstaande? Neem contact met ons op. Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi en succesvol 2021!